Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố

16/06/2022 20:00 Thùy Dương

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp

Dự phiên họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng; các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố đã xem xét, thảo luận về Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố (đến ngày 9/6/2022), giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của cấp Thành phố.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng thảo luận về Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH 14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội; Báo cáo tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng cho ý kiến, thông qua Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong ĩnh vực xây dựng tại nội thành Thành phố Hà Nội; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023.