Tập đoàn FLC bị xử phạt gần 500 triệu đồng

26/03/2022 07:55:00 Quảng Dương
Với nhiều lỗi vi phạm, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền gần 500 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) mới đây đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty).

Theo đó, SSC phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

SSC cũng xử phạt FLC 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch.

Ngoài ra, SSC cũng phạt FLC số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, FLC bị phạt số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các vi phạm kể trên thuộc nhóm vi phạm hành chính và công ty phải khắc phục hậu quả thông qua việc công bố thông tin, cải chính thông tin, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập theo đúng quy định tại đại hội đại cổ đông gần nhất...

Cùng ngày, đại diện FLC cho biết sau khi nhận được quyết định xử phạt, tập đoàn đã chấp hành và thực hiện đầy đủ nội dung xử phạt, đồng thời hoàn thành khắc phục các vấn đề liên quan đến công bố bổ sung, cải chính thông tin theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán.

Về việc bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập, công ty dự kiến tiến hành trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

 
 
 
 
 
 
Quảng Dương