PVTrans (PVT) chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

31/10/2021 11:05:00 Thùy Dương
Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán PVT - sàn HOSE) thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Ước tính với 323,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ trả tổng cộng 323,65 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 12/11/2021.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, PVT ghi nhận doanh thu đạt 666,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và giảm 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6% lên 9,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 99,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 32,72 tỷ đồng lên 65,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 25,8%, tương ứng giảm 34,7 tỷ đồng về 99,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 72,6%, tương ứng tăng 14,6 tỷ đồng lên 34,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.069,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 362,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và 12,7% so với cùng kỳ.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của PVT tăng 10,5% so với đầu năm lên 7.630,3 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.122,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.067,2 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.022,8 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.001,9 tỷ đồng, chiếm 13,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu PVT giảm 350 đồng về 24.950 đồng/cổ phiếu.

Thùy Dương
Link gốc