Ngành Thuế nâng cao hiệu quả trong hoạt động giải quyết khiếu nại

21/11/2021 08:18:00 congluan.vn
(CLO) Lãnh đạo Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan Thuế.

Để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại lần một tại Cục Thuế, giảm bớt tranh chấp, hệ quả bồi thường và giảm các vụ việc khiếu nại lần hai, mới đây Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phổ biến đến các đơn vị, cán bộ công chức trong đơn vị, đặc biệt là bộ phận giải quyết khiếu nại tại các cục thuế, chi cục thuế để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Theo Tổng cục thuế, ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 đã quy định nhiều nội dung mới về công tác quản lý thuế, trong đó có quy định việc thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại thông qua việc thành lập Hội đồng tham vấn.

Cụ thể, tại điểm 3 Điều 149 Luật số 38 quy định trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế quy định: “Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người giải quyết khiếu nại thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm cả khiếu nại lần đầu. Khi thực hiện việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định thành lập Hội đồng tham vấn"

Cũng theo quy định trên, Hội đồng tham vấn hoạt động theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số. Kết quả biểu quyết là cơ sở để thủ trưởng cơ quan quản lý thuế tham khảo khi ra quyết định xử lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định xử lý khiếu nại.

Thực hiện quy định trên, mới đây Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định về quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế số 1490/QĐ-TCT.

Đây là lần đầu tiên việc tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức tham vấn, quyền, trách nhiệm của các bên tham gia tham vấn.

congluan.vn