Mobifone đạt lợi nhuận trước thuế hơn 4.800 tỷ đồng, nắm giữ hơn 15.000 tỷ đồng tiền mặt, tài sản cố định có thể khấu hao hết trong 3 năm tới

27/04/2022 19:00:00 toquoc.vn
Theo Mobifone, với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Mobifone cũng chịu ảnh hưởng, bị tác động bởi các yếu tố khách quan. Nếu trừ đi chi phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 là 196,67 tỷ đồng, Mobifone sẽ đạt kế hoạch năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, tổng công ty đạt 31.217 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, xấp xỉ năm 2020.

Hoạt động kinh doanh chính của Mobifone là đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện.

Hoạt động kinh doanh của MobiFone tập trung chủ yếu ở công ty mẹ, mang về 30.017 tỷ đồng doanh thu.

 

Theo ý kiến của kiểm toán viên, doanh thu cung cấp gói/chuỗi dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng đã thu tiền có cam kết với khách hàng về việc cung cấp dịch vụ, Tổng công ty đã thực hiện ghi nhận doanh thu vào kết quả năm 2021 là 159,5 tỷ đồng, thay vì hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện như các năm trước.

Lợi nhuận gộp hợp nhất của Mobifone là 8.521 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp được cải thiện tăng lên 27,3%.

 

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 32,4% về 625 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 70,5% về 18 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm từ 22,4 tỷ đồng của năm 2020 về 1,9 tỷ trong năm 2021.

Đặc biệt, trong năm 2021, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác là 225,67 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong đó là khoản hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với 224,57 tỷ đồng.

Công ty giải thích vì Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trích lập năm 2016 chi không hết, nên Mobifone đã xử lý số tiền 366,75 tỷ đồng theo cách nộp 20% số không sử dụng hết 70% sau 05 năm về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia là 73,35 tỷ đồng; nộp thuế TNDN và nộp lãi phát sinh trên số thuế TNDN thu hồi là 68,83 tỷ đồng. Còn lại Mobifone sẽ hoàn nhập vào "Thu nhập khác" năm 2021 là 224,57 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.807 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Theo Mobifone, với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Mobifone cũng chịu ảnh hưởng, bị tác động bởi các yếu tố khách quan. Nếu trừ đi chi phí ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 là 196,67 tỷ đồng, Mobifone sẽ đạt kế hoạch năm 2021.

Tổng tài sản của Mobifone tăng thêm 694 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,15% so với cùng kỳ. Tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn được đảm bảo lành mạnh với nợ là 9.285 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản. Tỷ lệ khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1 và tỷ lệ nợ/VCSH là 0,39 và không có nợ quá hạn. Số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng Mobifone đang nắm giữ là 15.166 tỷ đồng.

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MobiFone ghi nhận đạt 8.063 tỷ đồng, trong đó dòng tiền điều chỉnh đến từ khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư ghi nhận tới 4.688 tỷ đồng trong năm 2021.

Chỉ tính riêng khấu hao tài sản cố định hữu hình trong năm 2021 đã là 4.549 tỷ đồng. Giá trị tài sản cố định hữu hình của MobiFone tại ngày 31/12/2021 còn lại 12.890 tỷ đồng. Nếu tiếp tục khấu hao mỗi năm hơn 4.000 tỷ, trong vòng 3 năm tài sản cố định hữu hình của Mobifone sẽ khấu hao hết nếu không có đầu tư mới đáng kể.

Tuy nhiên, số tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng của Mobifone là 31.481 tỷ đồng. Việc không còn phải khấu hao tài sản có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận gộp của MobiFone trong sau 3 năm tới.

 

Giá trị khấu hao tài sản cố định vô hình năm 2021 là 139 tỷ đồng, giá trị tài sản còn lại là 1.034 tỷ đồng, phần khấu hao hết vẫn còn sử dụng ghi nhận 1.236 tỷ đồng.

 
 

 

 

toquoc.vn