Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 23 doanh nghiệp

07/05/2021 07:32:00 toquoc.vn
TVS, MSH, CLH, CCR, QNU, GTA, MTP, QSP, TDN, DCI, TET, BGW, HRB, BED, CLM, VWS, GIC, NDW, ICS, VIN, HKP, USD, VBG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Ngày 24/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng).

Thời gian thanh toán 14/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Thời gian thanh toán 25/5/2021.

Công ty cổ phần Xi măng la Hiên VVMI (CLH): Ngày 20/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng).

Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Công ty cổ phần Môi trường và đô thị Quảng Nam (QNU): Ngày 19/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60,95% (01 cổ phiếu nhận 6.095 đồng).

Thời gian thanh toán 29/5/2021.

Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (GTA): Ngày 21/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Thời gian thanh toán 10/6/2021.

Công ty cổ phần Dược Medipharco (MTP): Ngày 20/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán 10/6/2021.

Công ty cổ phần Tân cảng Quy Nhơn (QSP): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2002 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng).

Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN): Ngày 25/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Thời gian thanh toán 10/6/2021.

Công ty cổ phần Hóa chất Đà Nẵng (DCI): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

Thời gian thanh toán 21/5/2021.

Công ty cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 20/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng).

Thời gian thanh toán 1/6/2021.

Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang (BGW): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24% (01 cổ phiếu nhận 424 đồng).

Thời gian thanh toán 21/6/2021.

Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (HRB): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Thời gian thanh toán 1/6/2021.

Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng).

Thời gian thanh toán 21/5/2021.

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than Vinacomin (CLM): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Thời gian thanh toán 4/6/2021.

Công ty cổ phần Nước và môi trường Việt Nam (VWS): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng).

Thời gian thanh toán 24/5/2021.

Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

Thời gian thanh toán 27/5/2021.

Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (NDW): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng).

Thời gian thanh toán 24/5/2021.

Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng Inconsaf (ICS): Ngày 17/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,1% (01 cổ phiếu nhận 1.610 đồng).

Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VIN): Ngày 19/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên (HKP): Ngày 18/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức từ năm 2017-2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 14,01% (01 cổ phiếu nhận 1.401 đồng).

Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng (USD): Ngày 18/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng).

Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc TKV (VBG): Ngày 14/5 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng).

Thời gian thanh toán 14/6/2021.

toquoc.vn