Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách quản lý kê khai tài sản

20/02/2023 16:04 toquoc.vn

Đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách quản lý kê khai tài sản

Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị cần có cơ chế, biện pháp hiệu quả hơn trong công tác thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức. Theo đó, có thể nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản.

Trả lời cử tri Đà Nẵng, Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ, công tác thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 8/2/202 của Bộ Chính trị.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, so với trước đây, cơ chế, biện pháp quản lý hiện nay đã được bổ sung, tăng cường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xác minh và quản lý kê khai tài sản, thu nhập với một số điểm mới quan trọng, nhất là việc xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên.

Ông Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập. Thanh tra Chính phủ dã hướng dẫn và các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập đã khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai rộng rãi việc xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên.

Kết quả đã có 7.662 người được xác minh tài sản thu nhập, phát hiện 74 người kê khai chưa đúng quy định, đã tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản

Cũng theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng phong, để nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và các bộ ngành địa phương đã tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Năm 2022 các bộ ngành, địa phương đã tổ chức kiểm tra được 4.934 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản" và hiện Thanh tra Chính phủ đang tổ chức thực hiện.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xác minh và quản lý việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được thực hiện về lâu dài, trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trước mắt, mô hình các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị.

Link gốc