Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ sau thuế năm 2020

10/05/2021 07:03:00 toquoc.vn
Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ sau thuế năm 2020, mỗi ngày 'oằn lưng' trả lãi 7,3 tỷ đồng gánh nặng công ty con, kiểm toán ngoại trừ hàng loạt

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Theo đó, doanh thu bán hàng năm 2020 của Vinachem đạt 38.429 tỷ đồng, giảm 8,24% so với năm trước. 

Doanh thu tài chính đạt 374 tỷ đồng, giảm 44,7% so với năm trước trong khi chi phí tài chính lên tới 2.555,7 tỷ đồng, tăng 11,9% năm 2019. Tính ra mỗi ngày Vinachem "cõng" trên lương 7,3 tỷ đồng tiền lãi vay trong đó có nhiều khoản vay bảo lãnh cho các công ty con đang lỗ nặng và không có khả năng trả nợ.

Lãi từ công ty liên kết chỉ đạt 43 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm trước, trong khi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết hơn 1.000 tỷ cho thấy các khoản đầu tư không hiệu quả.   

Chi phí bán hàng trong năm của Vinachem đạt 2.329 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ so với năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp 1.588 tỷ đồng, tăng 130 tỷ so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh chính của Vinachem lỗ 1.463 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 668 tỷ đồng.

Tập đoàn còn có khoản lỗ khác hơn 190 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ gần 92 tỷ đồng.

Kết quả, Vinachem lỗ trước thuế 1.655 tỷ đồng, lỗ sau thuế 2.010,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lỗ 2.246 tỷ đồng. 

Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ sau thuế năm 2020, mỗi ngày oằn lưng trả lãi 7,3 tỷ đồng gánh nặng công ty con, kiểm toán ngoại trừ hàng loạt - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Vinachem

Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ sau thuế năm 2020, mỗi ngày oằn lưng trả lãi 7,3 tỷ đồng gánh nặng công ty con, kiểm toán ngoại trừ hàng loạt - Ảnh 2.
 

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của Vinachem đạt gần 49.800 tỷ đồng, giảm hơn 4.500 tỷ so với đầu năm.

Vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 là 11.874 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 5.393 tỷ đồng.

Tập đoạn có 34.282 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 1.650 tỷ so với đầu năm.

Trong đó nợ ngắn hạn ngân hàng 13.907 tỷ đồng, nợ dài hạn 8.206 tỷ đồng, giảm lần lượt 332 tỷ và 2.952 tỷ so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của tập đoàn tại thời điểm 31/12/2020 lên tới 25.818 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn 18.852 tỷ đồng cho thấy Vinachem có thể gặp vấn đề về vốn lưu động.

Tập đoàn có 2.600 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, với 1.830 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho hơn 8457 tỷ đồng, giảm hơn 1.100 tỷ so với đầu năm.

Kiểm toán AASC đã phải đưa ra ý kiến ngoại trừ hàng loạt với báo cáo kiểm toán của Vinachem.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2020, 4 công ty con của Vinachem là công ty Trách nhiệm hữu hạn Đạm Ninh Bình, công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem, công ty cổ phần Phân đạm và hoá chất Hà Bắc, công ty cổ phần Phân bón và hoá chất Cần Thơ có nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, lỗ luỹ kế làm âm vốn chủ sở hữu. 

Vinachem lỗ hơn 2.000 tỷ sau thuế năm 2020, mỗi ngày oằn lưng trả lãi 7,3 tỷ đồng gánh nặng công ty con, kiểm toán ngoại trừ hàng loạt - Ảnh 3.
 
toquoc.vn