Vietnam Airlines (HVN) lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sau ngày 30/4/2022

23/04/2022 08:17:00 toquoc.vn
Vietnam Airlines giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội hoàn thành trước 30/6/2022.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cụ thể, Hội đồng quản trị HVN nhất trí gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau ngày 30/4/2022. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đảm bảo tổ chức Đại hội hoàn thành trước 30/6/2022.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, doanh thu đạt 28.093 tỷ đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines âm 10.491 tỷ trong cả năm 2021.

Kết quả, Vietnam Airlines lỗ 13.023 tỷ đồng trong năm vừa qua (năm 2020 lỗ 10.919 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2021, lợi nhuận chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của Hãng hàng không quốc gia ghi nhận âm 21.978 tỷ đồng, ăn mòn gần hết vốn góp của chủ sở hữu là 22.143 tỷ đồng.

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn