Vi phạm hàng loạt lỗi bảo vệ môi trường, Công ty 45 bị xử phạt 860 triệu

27/02/2023 07:00 daidoanket.vn

Với 4 lỗi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường, Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc vừa bị UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt số tiền 860 triệu đồng.

Công ty 45.

Công ty 45.

Mới đây, ngày 21/2/2023, ông Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký, đóng dấu ban hành Quyết định số 222/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty 45 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc (có trụ sở chính tại tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang). Mức xử phạt là 860 triệu đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Liêm, chức danh giám đốc.

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, Công ty 45 đã thực hiện 4 lỗi hành vi vi phạm hành chính.

Hành vi thứ nhất, vi phạm quy định về thiết kế mỏ. Cụ thể: Đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản (tại thời điểm kiểm tra ngày 19/12/2022, Công ty 45 đổ đất, đá thải phía taluy âm, đổ tràn xuống suối Đồng Rì tại vị trí trước cổng vào khu hầm lò mức +251 để làm đường lánh nạn cho ô tô).

Quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 38, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 16, Điều 2, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

Hành vi thứ hai: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Quyết định số 138/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư nâng công xuất mỏ than Đồng Rì” tỉnh Bắc Giang.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 19/12/2022, nước thải của Công ty 45 phát sinh trong quá trình phun sương dập bụi, vệ sinh xe... Tại mặt bằng +251 không được công ty thu gom và xử lý. Nước thải đã chảy tràn trên bề mặt đất, chảy ra ngoài đường và chảy xuống suối Đồng Rì). Quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 10, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đoạn đường dẫn tới Công ty 45 xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường đối với đời sống người dân trong vùng. Ảnh: Nam Anh.

Đoạn đường dẫn tới Công ty 45 xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường đối với đời sống người dân trong vùng. Ảnh: Nam Anh.

Hành vi thứ ba: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 2.500 m3 /ngày (24 giờ). Căn cứ kết quả Kiểm định môi trường số 216.2/KQ-TTKĐ ngày 27/12/2022 của Trung tâm kiểm định môi trường thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nước thải của Công ty 45 lấy tại khu vực vị trí xả thải từ trạm xử lý nước thải hầm lò, bãi chứa than ra môi trường có thông số Mangan vượt 1,22 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với lưu lượng 2.208 m3 /ngày (24 giờ).

Quy định tại điểm s, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi thứ tư: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3 /ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3 /ngày (24 giờ).

Quyết định xử phạt đối với Công ty 45.

Quyết định xử phạt đối với Công ty 45.

Căn cứ kết quả Kiểm định môi trường số 216.1/KQ-TTKĐ ngày 27/12/2022 của Trung tâm kiểm định môi trường thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nước thải của Công ty 45 lấy tại khu vực nước thải từ mặt bằng +251 trước khi chảy ra suối Đồng Rì có các thông số vượt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cụ thể: Sắt vượt 23,5 lần, Chất rắn lơ lửng vượt 20,4 lần, COD vượt 7,2 lần, BOD5 vượt 1,88 lần, Mangan vượt 1,12 lần, với lưu lượng 05m3 /ngày (24 giờ). Quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 18, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, đối với hành vi thứ ba và hành vi thứ tư, UBND tỉnh Bắc Giang buộc Công ty 45 phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép theo quy định và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Văn bản kết quả khắc phục gửi về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Sơn Động trước ngày 31/5/2023 để theo dõi, giám sát theo quy định.

Nội dung quyết định xử phạt do Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang ký cũng nêu rõ, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty 45 chi trả.

Theo tìm hiểu, Công ty 45 có nhiệm vụ quản lý, khai thác, chế biến kinh doanh than tại mỏ Đồng Rì (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động), bảo đảm nguồn than phục vụ Công ty Nhiệt điện Sơn Động và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.