Vẫn có một số lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước suy thoái tư tưởng chính trị, gây hậu quả nghiêm trọng

05/12/2021 14:40:00 congluan.vn
Ông Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong Khối chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành.

Tại Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ”, diễn ra vào sáng 4/12, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết thời gian qua doanh nghiệp Nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt-là cán bộ cấp chiến lược tại các doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò then chốt trong hoạt động của doanh nghiệp.

“Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược tại doanh nghiệp nhà nước đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta”, đồng chí Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Ông Nghiêm Xuân Đa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, cho rằng công tác quy hoạch cán bộ cần phải bảo đảm tính "mở" và "động", mở rộng dân chủ, công khai, không khép kín. Cán bộ đưa vào quy hoạch phải bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực thực tiễn, thể hiện được uy tín thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm và kết quả đánh giá cán bộ hằng năm.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Trong khi đó, ông Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cho biết, tính đến tháng 5.2021, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của 33 doanh nghiệp trong Khối gồm 154 đồng chí, trong đó có 31 chủ tịch HĐTV/HĐQT, 91 thành viên HĐTV/HĐQT, 32 tổng giám đốc.

Nói về thực trạng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp trong Khối, ông Động cho biết, các cán bộ quản lý đều có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư duy đổi mới...; có ý chí vươn lên, năng động, sáng tạo,...

Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong Khối chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành; tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chậm thích ứng với hội nhập quốc tế; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải xử lý theo quy định.

Cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở một số doanh nghiệp còn mất cân đối, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt thấp; việc chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo chưa được chuẩn bị kịp thời, đồng bộ.

Ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng ban chuyên trách, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cản trở sức phát triển, khiến các DNNN chưa phát huy được hết tiềm năng. Một trong những nguyên nhân chính đó là công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể: đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến.

Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm "động" và "mở". Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Chủ trương thu hút nhân tài chậm thực hiện; kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu cầu...

Nói về giải pháp, ông Nguyễn Hồng Long cho rằng, các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt việc tăng cường định hướng chính trị trên tất cả các mặt hoạt động của Doanh nghiệp thông qua các nghị quyết, kết luận...; Xác định nhiệm vụ chính trị đúng đắn chi phối toàn bộ quá trình, mọi hoạt động của Doanh nghiệp đều xoay quanh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã được xác định.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy cấp trên để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên các mặt: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Cấp ủy cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp...

Định Trần

congluan.vn