Thu thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản tăng gấp đôi trong tháng 10

07/11/2021 07:55:00 congluan.vn
(CLO) Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 10, ngân sách nhà nước được “bơm” thêm 1.400 tỷ đồng thuế TNCN, từ việc chuyển nhượng bất động sản. Tăng gấp đôi so với tháng 8 và tháng 9.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 10/2021 ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt 1.028.866 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Tổng cục Thuế cho biết, so với tháng 8 và tháng 9, tổng thu ngân sách có xu hướng tăng cao, nhờ vào việc thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn được cộng dồn lại.

Trong đó, tháng 10 được cộng thêm 15.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và hơn 5.000 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đặc biệt, trong tháng 10, ngân sách nhà nước được “bơm” thêm 1.400 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ việc chuyển nhượng bất động sản.

Tăng gấp đôi so với tháng 8 (640 tỷ đồng) và tháng 9 (685 tỷ đồng).

Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì để có được kết quả trên là do ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thuế.

Trong đó 10 tháng đầu năm, ngành Thuế đã thực hiện được 52.299 cuộc thanh, kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 36.932 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 711.467 hồ sơ, bằng 136% cùng kỳ; xử lý điều chỉnh qua kiểm tra trên 2.000 tỷ đồng. 

Cơ quan thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 269 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, xử lý điều chỉnh qua thanh, kiểm tra trên 3.200 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, 10 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ đọng ước đạt 23.100 tỷ đồng, đạt 76,7% chỉ tiêu thu nợ giao. 

Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 94, ước đạt 4.925 tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 10/2021 ước đạt 29.080 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 25.682 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền chậm nộp là 3.398 tỷ đồng.

Đặc biệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân sớm tiếp cận và được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của nhà nước, Cơ quan thuế đã tích cực cải cách, hiện đại hóa công tác thu nộp ngân sách và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. 

Tính đến cuối tháng 10/2021, đã có tổng số 139.066 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 80.576 tỷ đồng.

Việt Vũ

congluan.vn