Tăng cường ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ

23/07/2022 12:55:00 Thùy Dương
Sáng 13/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025” đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dâ Thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị ủy. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm 2022 “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 05 đoàn kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 25 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”.

Căn cứ nội dung Chương trình số 01-CTr/TU, Ban Chỉ đạo đã giao cho 11 cơ quan, đơn vị Thành phố chủ trì triển khai thực hiện 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch.

Đến nay, có 24 nội dung hoàn thành; 05 nội dung đã hoàn thành dự thảo, đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Còn lại 05 nội dung đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố gương mẫu, trong sạch, vững mạnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố đã kết nạp được 5.030 đảng viên (bằng 107,3% so với cùng kỳ năm 2021); thành lập được 56/68 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 82.4 % kế hoạch năm 2022.

Toàn Thành phố cũng đã củng cố được 07/39 tổ chức cơ sở đảng (17,9%) theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, có 05/14 tổ chức cơ sở đảng yếu kém do Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên cơ sở theo dõi đã được củng cố.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra đối với 533 tổ chức đảng, 187 đảng viên; giám sát đối với 243 tổ chức đảng, 160 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Cấp ủy, Uỷ ban kinh tế cấp ủy trực thuộc thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch; ban hành kịp thời, đầy đủ hệ thống các văn bản; nhiều giải pháp quyết liệt được tổ chức thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền (PARINDEX, SIPAS, PAPI).

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, điểm nhấn nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm là Thành ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa chuẩn bị cho những vấn đề chiến lược.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng cho rằng, thực trạng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở hiện nay rất cần được quan tâm về mọi mặt, nên cần có một Đề án riêng về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường. 

Cá thể hóa trách nhiệm, đề cao sự gương mẫu của người đứng đầu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực, triển khai các nhiệm vụ của Chương trình 01-CTr/TU, đồng thời, cũng chỉ ra một số hạn chế mang tính chủ quan cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên còn chưa cao, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, thậm chí đẩy trách nhiệm lên trên, không thể hiện rõ quan điểm, chứng kiến của mình trước 1 vấn đề cần phải giải quyết, dẫn đến thời gian giải quyết công việc bị kéo dài...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Còn tình trạng thủ tục hành chính rườm rà, trình lên trình xuống, lấy ý kiến nhiều vòng, nhiều lượt, không thoát việc, không giải quyết vướng mắc thực sự cho doanh nghiệp, người dân và cho chính Thành phố... Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy đảng chưa cao, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trước đảng bộ và nhân dân Thủ đô...

Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị cần có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố phải gương mẫu đi đầu, phải thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh, trí tuệ của người đứng đầu khi giải quyết công việc được giao. 

Đối với nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung thực hiện các nội dung theo Chương trình số 01-CTr/TU đã đề ra, đảm bảo tương xứng với vị trí, vai trò là chương trình “xương sống, cốt lõi” trong 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Cùng với đó, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về phát triển Thủ đô Hà Nội và xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh, như: Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chủ trương đầu tư đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô...

Bí thư Thành ủy đặc biệt yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị của Thành phố.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án, kế hoạch về việc thí điểm một số chủ trương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, như: Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý phải làm tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên, quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị để sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố. Rà soát việc phân giao nhiệm vụ giữa các đơn vị để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, trước hết cần đổi mới việc xây dựng kế hoạch công tác năm, hằng quý, hằng tháng bảo đảm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phương châm công tác của địa phương, đơn vị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần thể hiện sự mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bản lĩnh, trí tuệ, sâu sát, cá thể hóa trách nhiệm và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm sớm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Thành phố.

 
 
 
 
 
 
Thùy Dương
Link gốc