PVTrans (PVT): Chịu ảnh hưởng của Covid-19, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý 3/2021 giảm 17% xuống 110 tỷ đồng

28/10/2021 09:08:00 Thùy Dương
Khấu trừ, PVT báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 3/2020. Theo PVT, do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhu cầu vận chuyển trong kỳ giảm, các chi phí phục vụ cho việc giao hàng và hàng hóa tăng. Đồng thời, Công ty cũng phát sinh các chi phí phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, PVT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021 công ty mẹ với doanh thu hơn 666 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng trưởng đáng kể có doanh thu mảng dịch vụ vận tải.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục giảm 25% do hụt thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia, trong khi chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Song song, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh 63%.

Khấu trừ, PVT báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 3/2020.

Theo PVT, do tác động của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nhu cầu vận chuyển trong kỳ giảm, các chi phí phục vụ cho việc giao hàng và hàng hóa tăng.

Đồng thời, Công ty cũng phát sinh các chi phí phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Công ty đạt gần 2.070 tỷ, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế 362 tỷ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản PVT vào mức 7.630 tỷ, tăng 10,5% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và tài sản cố định.

Đáng chú ý, Công ty có lượng tiền nhàn rỗi tương đối với hơn 2.066 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

Thùy Dương