Nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh cuối quý I, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 33%, mục tiêu lợi nhuận 20.600 tỷ đồng năm 2022

04/05/2022 08:55:00 toquoc.vn
Thu nhập của BIDV quý 1 chủ yếu đến từ cho vay, thu nhập từ dịch vụ giảm, mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2022 đạt 20.600 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV công bố Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 1/2022.

Đến hết quý I/2022, Tổng tài sản BIDV đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng đạt 1,43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%; Huy động vốn đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 1,3%; Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 kiểm soát ở mức 0,8%; Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 277%.

Điều đáng lưu ý là trong cơ cấu dư nợ đến ngày 30/03/2022, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) của nhà băng tăng khá mạnh so với thời điểm đầu năm, từ 7.283 tỷ đồng lên 8.684 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng dư nợ cho vay.

Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần quý 1 của nhà băng này đạt 12.826 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng nhưng hoạt động dịch vụ lại "đi lùi", trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 1.275 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, cùng kỳ năm ngoái lãi 450 tỷ đồng từ chứng khoán kinh doanh thì năm nay hoạt động này 3 tháng đầu năm nay khiến nhà băng này âm nhẹ 1,9 tỷ đồng. Bù lại, chứng khoán đầu tư trong quý 1 năm ngoái lỗ 330 tỷ thì cùng kỳ năm nay lãi nhẹ 1,6 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của nhà băng trong quý 1 đạt 4.514 tỷ đồng, tăng trưởng 33%.

Về hiệu quả kinh doanh, mặc dù BIDV có tổng tài sản lớn nhất hệ thống (hơn 1,8 triệu tỉ đồng) nhưng hiệu quả sử dụng tài sản ở mức thấp (ROA năm 2021 đạt 0,64% thấp nhất trong nhóm 4 ngân hàng sở hữu nhà nước).

Ngày 29/4/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 146 đại biểu, chiếm hơn 96,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2017-2021, định hướng 2022-2027, trọng tâm 2022; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, trọng tâm 2022; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027…

Đại hội thống nhất báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị BIDV. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị BIDV đã chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành toàn diện, đồng bộ các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm do Đại hội đồng cổ đông giao và thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội - Nguồn: BIDV

BIDV đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như: Dư nợ tín dụng tăng trưởng tuân thủ giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao; Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng, đảm bảo LDR ≤85% theo quy định, dự kiến 10%; Lợi nhuận trước thuế riêng khối Ngân hàng Thương mại đạt 20.000 tỷ đồng, hợp nhất 20.600 tỷ đồng.

 

 
 
toquoc.vn