Nhiều sai phạm trong thu, chi ngân sách tại huyện Cẩm Giàng

28/11/2021 07:06 congluan.vn

Xây dựng dự toán thu ngân sách chưa sát với thực tế

Theo Kết luận thanh tra số 939/KL-TTr, việc thu, quản lý, sử dụng các nguồn vốn kinh phí năm 2019, năm 2020 tại Uỷ ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, các đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có nhiều vi phạm.

Về thu ngân sách, việc xây dựng dự toán thu ngân sách của huyện và một số xã, thị trấn còn chưa sát với thực tế, chưa đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2018, 2019 dẫn đến việc giao dự toán thu ngân sách đầu năm của Uỷ ban Nhân dân huyện cho các đơn vị có một số chỉ tiêu giao thấp, chưa phù hợp với số đã thực hiện của năm trước và số thực tế đã thu trong năm như: Thu tiền sử dụng đất, năm 2019 là 351,1 tỷ/85 tỷ đồng, đạt 413%; năm 2020 là 285,78 tỷ/150 tỷ đồng, đạt 191% so với dự toán.

Thu hoa lợi công sản... tại xã, thị trấn: Năm 2019, số thu là 6,71 tỷ/1,4 tỷ đạt 479%; năm 2020, số thu là 8,83 tỷ/1,50 tỷ đạt 589% so với dự toán.

Ngoài ra, khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp vào tài khoản tạm thu của Phòng Tài chính Kế hoạch nhưng cuối năm chưa kịp thời hạch toán nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: Năm 2019 là 9.552.658.500 đồng; năm 2020 là 8.013.569.597 đồng.

Một số khách hàng trúng đấu giá nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Số tiền sử dụng đất còn nợ đến 31/12/2020 là 107.064.964.540 đồng. Trong đó, khách hàng trúng đấu giá đất tại thị trấn Lai Cách nợ là 106.743.464.540 đồng.

Đến hết tháng 6/2021, 16 khách hàng trúng 20 lô đất nộp tiền là 25.643.494.890 đồng, còn 81.099.969.650 đồng các khách hàng trúng đấu giá 40 lô đất không nộp tiền.

Do đó, Uỷ ban Nhân dân huyện đã có các quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Uỷ ban Nhân dân thị trấn Lai Cách mà các khách hàng không nộp tiền nêu trên.

Cơ quan thanh tra kiểm tra xác suất 4 doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất và nợ tiền phạt chậm nộp.

Qua kiểm tra cho thấy, đến 31/12/2020 số nợ là 6.900.625.803 đồng, gồm: Công ty Cổ phần Khắc Mến: 592.583.311 đồng; Công ty Đức Anh: 514.322.152 đồng; Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt, Nhà máy Hải Dương: 2.128.524.549 đồng; Công ty Cổ phần ST Steel Work: 3.665.195.791 đồng.

Đại diện Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình báo cáo nguyên nhân nợ tiền thuê đất do 4 doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh (Công ty Cổ phần Khắc Mến); chuyển nhượng dự án nhưng chưa giải quyết xong (Công ty Đức Anh); chưa giải phóng xong mặt bằng (Công ty ST Steel Work); đối với Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt, Nhà máy Hải Dương, Chi cục Thuế đã gửi công văn đề nghị phối hợp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp cưỡng chế tài khoản.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Nhân dân xã Cẩm Đoài chưa ký hợp đồng thầu đất công điền, ao hồ với 38 hộ với diện tích là 119.061 m2. Tổng số nợ sản phẩm đến 31/12/2020 là 1.347.065.000 đồng.

Thời điểm 31/12/2020, 188 hộ thầu khoán hợp đồng đã hết hạn nhưng Uỷ ban Nhân dân thị trấn Cẩm Giàng chưa ký tiếp và 63 hộ chưa được Uỷ ban Nhân dân thị trấn ký hợp đồng. Tổng số nợ sản phẩm đến 31/12/2020 là 11.588.400 đồng.

Uỷ ban Nhân dân thị trấn tính giá thóc để thu sản phẩm là 3.000 đồng/kg là chưa đúng theo đơn giá của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, chưa mở sổ theo dõi chứng thực bản sao từ bản chính, sổ trích lục bản sao trích lục hộ tịch theo quy định.

Nhiều đơn vị sử dụng kinh phí chưa hiệu quả

Qua thanh tra cho thấy, công tác lập, giao dự toán chi ngân sách Nhà nước của Uỷ ban Nhân dân huyện cho một số đơn vị chưa sát với nhiệm vụ chi, dẫn đến, trong năm Uỷ ban Nhân dân huyện phải điều chỉnh, cân đối bổ sung ngân sách để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi như: Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện... Một số đơn vị thực hiện chi khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách.

Việc lập, giao dự toán đối với Hạt Đường bộ huyện về bảo trì đường huyện chưa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc bổ sung ngân sách còn cho các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện.

Một số đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Các đơn vị vi phạm, gồm: Trường Mầm non Tân Trường; các trường tiểu học: Tân Trường II, Lương Điền, Thạch Lỗi, Cẩm Hưng và Cao An; Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường THCS Ngọc Liên; Trung tâm Chính trị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện.

Trong năm 2019, 2020, một số đơn vị sử dụng kinh phí chưa hiệu quả, như chi mua phần mềm như: quản lý cán bộ; văn bản điều hành; thi trắc nghiệm; quản lý tài sản; quản lý thu, chi; quản lý nhà trường nhưng ít sử dụng. Những đơn vị được thanh tra nhắc tới là: Trường Mầm non Tân Trường, các trường tiểu học: Định Sơn, Cẩm Hưng, Cao An, Tân Trường II, Lương Điền, Thạch Lỗi; Trường Trung họ cơ sở Ngọc Liên và Trung họ cơ sở Nguyễn Huệ.

Năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện chi mua sắm sửa chữa từ nguồn chi cho công tác huấn học còn lại nhưng chưa được Uỷ ban Nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên nghiệm thu quyết toán tăng công trình san lấp cát, cổng, tường rào sắt, sân bê tông, rãnh thoát nước, nhà để xe 5.578.000 đồng, các hạng mục phụ trợ 8.711.000 đồng.

Cơ quan thanh tra phát hiện, Uỷ ban Nhân dân xã Cẩm Đoài chưa lập biên bản bàn giao, chưa mở sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ trang bị cho các thôn.

Uỷ ban Nhân dân thị trấn Cẩm Giang mua sắm bàn ghế hội trường chưa đảm bảo theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chi bồi dưỡng luyện tập và thi đấu cho vận động viên thiếu quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 1, Điều 3 Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa được đơn vị bổ

Hạt Đường bộ huyện chưa thực hiện theo dõi tài sản cố định là nhà làm việc chính.

Một số đơn vị không trích lập các quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; các trường tiểu học: Thạch Lỗi, Tân Trường II, Lương Điền, Định Sơn, Cao An, Cẩm Hưng; Trường Mầm non Tân Trường.

Đáng chú ý, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện cắt giảm, tiết kiệm kinh phí chi chế độ hội nghị chưa đảm bảo theo Công văn số 2082/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc xác định kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tổ chức hội nghị chưa lồng ghép các nội dung. Một số chứng từ chi tiếp khách còn thiếu danh sách khách mời.

Ngoài ra, đơn vị chưa thực hiện theo dõi tài sản, vật kiến trúc là Nhà làm việc 3 tầng các phòng ban Uỷ ban Nhân dân huyện và các hạng mục phụ trợ khu nhà làm việc các phòng ban Uỷ ban Nhân dân huyện.

Năm 2020, đơn vị này chi chuyển kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Giàng tăng chi phí khảo sát địa hình. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương.