Lộ diện top địa phương tăng trưởng GRDP quý I cao nhất cả nước

04/04/2022 06:44:00 toquoc.vn
Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao gấp 2 lần trung bình cả nước, nhưng chỉ đứng thứ 6/63 tỉnh thành.
 

Bắc Giang

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/2022 ước tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 17,96% của quý I/2021, đứng đầu cả nước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2022 của Bắc Giang ước đạt 14.337,3 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, bao gồm: Vốn đầu tư thuộc Khu vực Nhà nước ước đạt 1.899,5 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng vốn và tăng 20,7% so với cùng kỳ; khu vực ngoài Nhà nước đạt 8.939,5 tỷ đồng, chiếm 62,4% và tăng 14,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3.498,3 tỷ đồng, chiếm 24,4% và tăng 41,1%.

Hải Dương

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/2022 ước tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2/63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Thanh Hóa

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quý I/2022 ước đạt 12,9%, cao hơn nhiều so với quý I/2021 (7,11%), đứng thứ 3/63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành quý I/2022 ước đạt 32.296,6 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch năm, tăng3,1% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 1.994,5 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch,tăng 6,7% so cùng kỳ năm trước.

Quảng Nam

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý I/2022 ước đạt 11,24%, đứng thứ 4/63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Kon Tum

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý I/2022 ước đạt 10,54%, đứng thứ 5/63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2022 ước tính tăng 30,14 % so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 8,34% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Hải Phòng

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/2022 ước tăng 10,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 13,22% của quý I/2021, đứng thứ 6/63 tỉnh thành phố trên cả nước. 

Thực hiện vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội dự kiến quý I/2022 đạt 31.128,8 tỷ đồng, tăng 8,29% so với cùng kỳ, trong đó: vốn nhà nước ước đạt 2.274,5 tỷ đồng, tăng 6,26% so với quý 1/2021; vốn ngoài nhà nước ước đạ 16.621,7 tỷ đồng, tăng 5,44%; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt 12.232,6 tỷ đồng, tăng 12,85% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên cả nước, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1/2021 và 3,66% của quý 1/2020 nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý 1/2019.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 562,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 136,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 323,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 57,5%, tăng 9,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 102,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,2% và tăng 7,9%.

 

 
 
 
 
 
 
toquoc.vn