Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

13/11/2020 13:48:37 toquoc.vn
PVS, NNC, HCT, PBC, XMD, CHS, VTV vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2020.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tổng tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020. Trong đó trả cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 19%, trả cổ tức còn lại các năm trước tỷ lệ 2%, cổ tức từ quỹ đầu tư và phát triển chuyển sang tỷ lệ 11% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 18%.

CTCP Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2020.

CTCP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco (PBC): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,11% (01 cổ phiếu nhận 111 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

CTCP Xuân Mai Đạo Tú (XMD): Ngày 23/11 – ngày đKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CHS): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 8,68% (01 cổ phiếu nhận 868 đồng). Thời gian thanh toán 2/12/2020.

CTCP Năng lượng và môi trường Vicem(VTV): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

toquoc.vn