Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

30/10/2020 08:59:02 cafef.vn
MPC, BTD, COM, CSV, CMG, GDT, GMX, BFC, PPS, BXH vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức (BTD): Ngày 13/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Vật tư xăng dầu (COM): Ngày 13/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/11/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020.

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Tập đoàn công nghệ CMC (CMG): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngày 16/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CTCP Phân bón Bình Điền (BFC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC  nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Dịch vụ kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (PPS): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2020.

CTCP Vicem Bao bì Hải Phòng (BXH): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020.

cafef.vn