IDC, SGR, ND2, EVS, HAH, NHH, SBT, PAN, VFG, SPI, TVC, ELC, TJC, VDP, KLM, INN, MTL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

24/12/2020 15:35:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng công ty Idico – Công ty Cổ phần (IDC): Công ty trách nhiệm hữu hạn Covestcons đã mua 24.400.002 cổ phiếu (tỷ lệ 8,13%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2020.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR): Ông Phạm Đình Thành, Thành viên hội đồng quản trị, đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.716.183 cổ phiếu (tỷ lệ 6,19%). Giao dịch thực hiện từ 11/12/2020 đến 11/1/2021. Bà Nguyễn Thị Nguyễn, mẹ ông Phạm Thu – Chủ tịch hội đồng quản trị – đã bán toàn bộ 818.183 cổ phiếu (tỷ lẹ 1,36%). Giao dịch thực hiện từ 11/12/2020 đến 11/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): Tổ chức Toyota Tsusho Corporation đăng ký mua 17.497.886 cổ phiếu. Trước giao dịch Toyota Tsusho không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/22020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS): Ông Vũ Hồng Sơn, Ủy viên hội đồng quản trị, đăng ký bán toàn bộ 6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Công ty Cổ phần Đại lý Cánh đồng Xanh đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/12/2020 đến 23/1/2021.

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH): Bà Phùng Thị Khánh Hằng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 1.763.716 cổ phiếu (tỷ lệ 5,12%) xuống 1.263.716 cổ phiếu (tỷ lệ 3,6%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/10/2020.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Ông Đặng Huỳnh Thái Sơn, con bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch hội đồng quản trị – đã mua 100.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 18/12/2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN): Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã bán 1.122.550 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 41.582.792 cổ phiếu (tỷ lệ 19,9%). Giao dịch thực hiện ngày 21/12/2020.

Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG): Công ty Cổ phần PAN Farm đã nhận chuyển nhượng 15.390.932 cổ phiếu (tỷ lệ 47,97%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch PAN Farm không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 22/12/2020. Đây là số cổ phần nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn PAN.

Công ty Cổ phần SPI (SPI): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 157.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 810.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,82%) lên 967.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,75%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SPI, cùng ngày, bà Phạm Thị Hồng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 159.400 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 819.100 cổ phiếu (tỷ lệ 4,87%) lên 978.500 cổ phiếu (tỷ lệ 5,82%) và trở thành cổ đông lớn. Bà Nguyễn Thị Thương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 893.100 cổ phiếu (tỷ lệ 5,31%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch bà Thương không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Đức Quyết, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 400.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 854.300 cổ phiếu (tỷ lệ 5,08%) và trở thành cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Tùng Trí Việt đã mua 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 17.104.073 cổ phiếu (tỷ lệ 37,15%). Giao dịch thực hiện từ 14/12 đến 21/12/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (ELC): Bà Nguyễn Thị Bạch Nhật, mẹ ông Phan Chiến Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị – đã bán 185.800 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2020.

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và thương mại (TJC): Công ty Cổ phần Transimex đăng ký mua 169.300 cổ phiếu. Trước giao dịch Transimex sở hữu 2.836.400 cổ phiếu (tỷ lệ 32,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2020 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (VDP): Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty Cổ phần đăng ký mua 471.570 cổ phiếu. Trước giao dịch Tổng công ty Dược Việt Nam sở hữu 1.826.264 cổ phiếu (tỷ lệ 11,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12 đến 29/12/2020.

Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Ông Phạm Hữu Bắc, ủy viên hội đồng quản trị, đã mua 283.745 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 417.510 cổ phiếu (tỷ lệ 10,75%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/12/2020.

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (INN): Công đoàn công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Trước giao dịch công đoàn công ty sở hữu183.851 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/20202 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm (MTL): Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Media Market đã bán 280.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5%) xuống20.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,33%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2020.

cafef.vn