HOSE nhắc nhở LienVietPostBank vi phạm công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2022

10/06/2022 09:30 daidoanket.vn
HOSE nhắc nhở LienVietPostBank vi phạm công bố tài liệu ĐHĐCĐ 2022 - Ảnh 1

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, LPB) về việc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Cụ thể, ngày 4/5 và ngày 28/4, Sở đã nhận được công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4 của LPB. Tiếp theo, ngày 2/6, Sở nhận được công văn của LPB giải trình về việc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Theo đó, ngày 7/3, LPB đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và nêu rõ đường link công bố tài liệu tại website ngân hàng, đây cũng chính là đường link công bố toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 7/4, LPB đã công bố toàn bộ tài liệu Đại hội tại website nhưng chưa nêu rõ việc tài liệu này được đăng tải tại đường link đã gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. LPB đã thực hiện công bố thông tin bổ sung tới HOSE ngày 4/5.

Trong khi đó, theo quy định của Thông tư 96 "Tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc học Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)".

Như vậy, LPB đã chậm công bố thông tin đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022 trên trang của HOSE. Do đó Sở nhắc nhở và đề nghị LPB tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đại hội vừa qua của LPB cũng đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng tài sản tính đến cuối năm đạt 336,000 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tín dụng thị trường 1 sẽ tăng 18%, ước đạt 246,650 tỷ đồng và huy động thị trường 1 tăng 18%, dự kiến ở mức 257,070 tỷ đồng.

Với hoạt động kinh doanh, LPB đặt mục tiêu đạt 1,150 tỷ đồng thu dịch vụ, tăng 34% so với năm 2021. Qua đó, Ngân hàng dự kiến đạt 4,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, tăng 32% so với kết quả đạt được của năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 15%.

Trong khi kết thúc quý 1/2022, LPB đã đạt hơn 1,795 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với với kế hoạch 4,800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, LPB đã thực hiện được 37% chỉ sau quý đầu năm.

Trong năm nay, LPB dự kiến tăng vốn thêm gần 6,214 tỷ đồng, nâng lên mức gần 21,250 tỷ đồng.

Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện qua ba hình thức: phát hành gần 226 triệu cp để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%; chào bán riêng lẻ gần gần 96 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa 9.99% và chào bán 300 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 16.44%.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm sẽ được Ngân hàng cho vay đáp ứng nhu cầu cầu vay vốn của khách hàng và tăng quy mô vốn hoạt động.