Dệt Phong Phú (PPH): Quý 2 lãi 144 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ

28/07/2021 17:01:00 toquoc.vn
Mặc dù hụt nguồn thu nhưng kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Dệt Phong Phú (PPH) có lãi 284 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (UpCOM: PPH) đã công bố Báo cáo tài chính quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 433 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Nhờ tiết kiệm giá vốn nên lợi nhuận gộp đạt gần 73 tỷ đồng tăng 60% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Dệt Phong Phú có gần 13 tỷ đồng doanh thu tài chính gấp gần 2 lần cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này lại giảm.

Hoạt động liên doanh liên kết có lãi 127 tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ, hoạt động khác lãi 5,5 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Dệt Phong Phú lãi sau thuế 144 tỷ đồng, tăng 75,6% so với quý 2/2020.

Dệt Phong Phú (PPH): Quý 2 lãi 144 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, Dệt Phong Phú đạt 822 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế đạt 283,5 tỷ đồng, tăng 66% so với nửa đầu năm ngoái.

EPS 6 tháng đạt 3.652 đồng.

Năm 2021, Dệt Phong Phú lên kế hoạch mang về 2.220 tỷ đồng doanh thu và 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 10% và tăng 5% so với thực hiện năm 2020. 

Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm, Dệt Phong Phú đã hoàn thành được 37% mục tiêu về doanh thu và 95% mục tiêu về Lợi nhuận sau thuế.

Dệt Phong Phú (PPH): Quý 2 lãi 144 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
 
toquoc.vn