Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

17/12/2020 23:04:09 daidoanket.vn
Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

Tính đến hết tháng 11/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán năm 2020 được giao.

Cũng đến thời điểm này, lũy kế chi ngân sách nhà  nước đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.

Tính đến ngày 15/12/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 99,9% kế hoạch giao đầu năm và ước đến ngày 31/12/2020, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao (bao gồm cả kế hoạch giao bổ sung).   

daidoanket.vn