Bộ Tài chính cấp 1.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển hợp tác xã

18/03/2022 07:41:00 congluan.vn
Theo tin từ Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Tài chính đã bố trí, cấp đủ 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam, theo quy định tại Nghị định số 45/2021/ND-CP của Chính phủ (Điều 37) để bổ sung nguồn lực thực hiện cho vay các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tạo cơ sở pháp lý chung, thống nhất cho các hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã từ trung ương, đến địa phương tạo điều kiện hỗ trợ tốt hơn trong việc vay vốn của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP nêu trên (dự kiến ban hành trong quý I/2022).

Được biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

congluan.vn