Uỷ ban Chứng khoán phạt Nhà Thủ Đức (TDH) 300 triệu vì loạt vi phạm

15/04/2022 07:03:00 toquoc.vn
Nhà Thủ Đức đã có loạt vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin sai lệnh về số liệu lợi nhuận tại các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 197/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã: TDH), địa chỉ: 82-84 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo quyết định này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân được đưa ra là do Nhà Thủ Đức đã có hành vi vi phạm hành chính: 

Thứ nhất, không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin) trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT ngày 29/3/2021 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Hỷ Quốc tế, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2021/BB-HĐQT ngày 27/5/2021 về việc thông qua chủ trương bảo lãnh vụ nợ 65 tỷ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Thiên Ý, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021 về việc thông qua chủ trương cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Thiên Ý mượn tiền; 

Thứ hai, Nhà Thủ Đức công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: 04 Quyết định của tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 03/2021/QĐ-BPKCTT ngày 06/01/2021 về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 của Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 55/2021/QĐ-TA ngày 15/01/2021 về việc không chấp thuận đơn khiếu nại của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và vẫn đồng ý cho tạm dừng thi hành đối với các Quyết định 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyết định số 43/2021/QĐ-HBPKCTT và số 44/2021/QĐ-HBPKCTT ngày 26/2/2021 về hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ xử phạt và truy thu thuế liên quan Công ty), Quyết định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước sau kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính riêng quý 1, 2/2021 và Báo cáo tài chính riêng hợp nhất quý 1, 2/2021, Báo cáo thường niên năm 2020).

Ủy ban Chứng khoán cũng quyết định phạt 200.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ủy ban Chứng khoán cho biết Nhà Thủ Đức đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (Công ty Công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2020 so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2020 đã kiểm toán, tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2021 so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét (Công ty hạch toán sai số liệu dự phòng khó đòi, dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án, dự phòng của khoản lỗ do chuyển nhượng cổ phiếu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4/2020 và bán niên năm 2021); Công ty đã Công bố thông tin sai lệch đối với nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020 (Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020, Công ty báo cáo không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, không có các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty. (Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2019, 2020, Công ty có giao dịch với người có liên quan của Công ty).

Tổng hai mức phạt dành cho Nhà Thủ Đức lên tới 300 triệu đồng. 

 

toquoc.vn