TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.500 tỷ trong năm 2021

03/04/2021 15:56:00 toquoc.vn
Ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận tăng 25% so với năm 2020, đạt 5.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

Tại đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận tăng 25% so với năm 2020, đạt 5.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản dự kiến tăng 21% đạt 250.000 tỷ, tổng huy động vốn tăng 20% đạt 221.893 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu Tổ chức Kinh tế tăng 25% đạt 165.434 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng cho vay và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần phải được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận.

Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, các tỷ lệ an toàn luôn được đảm bảo, thanh khoản tốt.

Ngân hàng cho biết sẽ chú trọng việc nâng cao tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn nhằm giảm chi phí vốn, gia tăng biên lãi ròng để tăng thêm hiệu quả kinh doanh. Tăng cường kiểm soát, thu hồi, xử lý nợ xấu.

Về nhân sự, ngân hàng cho biết dự kiến tổng nhân sự tới ngày 31/12/2021 là 8.996 người. Tiếp tục tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Nhà băng này cũng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng đồng thời phát triển mạng lưới chi nhánh.

Trong năm 2021, TPBank sẽ hoàn tất việc xây dựng, mở mới đối với 3 chi nhánh, 2 Phòng giao dịch đã được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận năm 2020 cũng như tìm kiếm địa điểm thích hợp để xin phép Ngân hàng Nhà Nước cho thành lập mới 6 chi nhánh , 9 Phòng giao dịch.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của TPBank không có kế hoạch chia cổ tức.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 3.500 tỷ.

Ngân hàng sẽ trích 5% tương đương 175 tỷ cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% tương đương 351 tỷ cho quỹ dự phòng tài chính và 5 tỷ cho quỹ khen thưởng.

Theo đó, lợi nhuận để lại chưa phân phối là gần 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết để lại lợi nhuận chưa phân phối để mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2021.

toquoc.vn