Thêm nhiều chính sách, đề xuất ưu đãi đầu tư mới trong tuần qua

21/06/2021 07:14:00 toquoc.vn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Dự thảo Nghị định mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Cụ thể, tính đến cuối tháng 4 năm 2021, trên phạm vi cả nước có 575 khu công nghiệp trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 219.500 ha (chiếm 0,66% tổng diện tích đất cả nước). 

Có 18 khu kinh tế ven biển được thành lập tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 853.000 ha.

Ngoài ra, có 26 khu kinh tế cửa khẩu đã được đưa vào quy hoạch.

Thời gian qua, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn, cung cấp nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lũy kế đến cuối tháng 4/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 10.148 dự án trong nước và 10.921 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký tương ứng khoảng 2,52 triệu tỷ đồng và 230,2 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nhằm tạo khung pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế là hết sức cần thiết.

Dự thảo Nghị định đã bổ sung một số nội dung quy định mới để đảm bảo phù hợp với các Luật mới được ban hành cũng như thực tế đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian qua, bao gồm:

Đối với quản lý, điều chỉnh quy hoạch: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đối với phân cấp thẩm quyền: Dự thảo Nghị định ủy quyền, phân cấp việc xem xét, quyết định đối với các dự án cấp mới, điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo một trong hai phương án:

1. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

Diện tích khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tối thiểu là 75 ha; đảm bảo dành tối thiểu 5% tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật thuê đất, thuê lại đất.

Không áp dụng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy (60%) đối với các trường hợp sau:

(i) tổng diện tích đất tự nhiên của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dưới 1.000 ha;

(ii) khu công nghiệp trước đó đã có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị chấm dứt hoạt động và giao cho nhà đầu tư mới;

(iii) dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo các mô hình khu công nghiệp sinh thái, hỗ trợ, chuyên sâu;

(iv) nhà đầu tư cam kết dành tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp trong khu công nghiệp để cho dự án đầu tư có công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án đổi mới sáng tạo và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư.

Đề xuất ưu đãi đầu tư với dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt trong khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Về các mô hình khu công nghiệp: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về mô hình khu công nghiệp chuyên sâu.

Đây là mô hình khu công nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm thuộc một ngành, nghề nhất định.

Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp cho các dự án đầu tư vào ngành, nghề này thuê đất, thuê lại đất tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp. khu công nghiệp chuyên sâu được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như áp dụng đối với khu công nghiệp hỗ trợ.

Về mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trình tự, thủ tục đầu tư khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ để đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành.

Đối với phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, dự thảo Nghị định bổ sung các phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong đó, tiền thuê lại đất ứng trước từ các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp; nguồn vượt thu hằng năm hoặc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước hợp pháp khác và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khu kinh tế được để lại cho đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế.

Đối với giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về biện pháp xử lý trong trường hợp giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp tăng trên 30% so với khung giá cho thuê lại đất đã đăng ký với ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

toquoc.vn