Sẽ yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng

10/03/2023 09:00 toquoc.vn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các kết luận tại hội nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Theo đó, TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của T.Ư về PCTNTC, nhất là các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "nâng cao hiệu quả công tác PCTN; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025".

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng thực hiện cơ chế phối hợp, phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

"Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng...", văn bản nêu rõ.

Đối với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc giải quyết 6 vụ việc chậm được giải quyết và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện xong, UBND TP Hà Nội yêu cầu đánh giá đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị này; gắn trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân thực hiện; xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sớm hoàn thành dứt điểm các vụ việc theo đúng yêu cầu chỉ đạo.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25.11.2019 về "đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội". Đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu./

Link gốc