Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) báo lãi quý 1 tăng 65% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 26% kế hoạch năm

21/04/2022 08:38 toquoc.vn

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 118,4 tỷ đồng, tăng 11,6% cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 59,6 tỷ đồng, tăng 23,5% so với quý 1/2021. Sau khi trừ các khoản chi phí VPD lãi sau thuế 30,3 tỷ đồng tăng mạnh 65,4% so với khoản lãi trong quý 1 năm ngoái.

Theo Báo cáo thường niên năm 2021, VPD đặt mục tiêu kinh doanh năm 2022 với doanh thu đạt 496,3 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 115,1 tỷ đồng lần lượt giảm 12,7% và 29,8% so với thực hiện của năm 2021. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 VPD đã hoàn thành được gần 24% mục tiêu về doanh thu và hơn 26% mục tiêu về lợi nhuận.