Nhựa Việt Nam (VNP): Năm 2021 báo lãi 75 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần cùng kỳ và gấp 5 lần chỉ tiêu kế hoạch năm

07/02/2022 06:06:00 toquoc.vn
Nhờ trong quý 4/2021 Nhựa Việt Nam có hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên Công ty báo lãi sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 lỗ hơn 636 triệu đồng.

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (mã CK: VNP) đã công bố Báo cáo tài chsinh quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 81,6 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn đi ngang so với cùng kỳ năm trước nên sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 2,1 tỷ đồng, bằng 1/3 con số đạt được trong quý 4 năm ngoái.

Nhờ trong kỳ công ty có hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể 81% xuống mức 1,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí Nhựa Việt Nam lãi sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 lỗ hơn 636 triệu đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 348 tỷ đồng, tăng cao gấp 1,9 lần so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng cao hơn ở mức 106% lên hơn 335 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về sụt giảm 42% xuống mức 12,9 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí Quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể, cùng với khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết 78 tỷ đồng (tăng 71,6% so với cùng kỳ năm trước), kết quả Lợi nhuận sau thuế của VNP đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng cao gấp 2,8 lần so với năm 2020.

Như vậy, so với kế hoạch 219 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đặt ra đầu năm, Nhựa Việt Nam đã hoàn thành vượt 59% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đạt được cao gấp 5 lần mức lợi nhuận đặt ra.

 
toquoc.vn