Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

07/12/2020 15:16:00 cafef.vn
DGC, MSN, BWE, TMS, BM9 vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Ngày 15/12 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/1/2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN): Ngày 18/12 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Ngày 7/1/2021 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 7/4/2021.

Công ty cổ phần Transimex (TMS): Ngày 17/12 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 10,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 106 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam (MB9): Ngày 14/12 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

cafef.vn