Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

09/11/2020 23:20:33 cafef.vn
POW, C4G, HT1, LIX, ANV, LHC, V12, LBM, BMV, BSA, VTV vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW): Ngày 19/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (C4G): Ngày 27/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 1/12/2020.

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Ngày 30/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX): Ngày 24/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/12/2020.

Công ty cổ phần Nam Việt (ANV): Ngày 4/12 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC): Ngày 19/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/12/2020.

Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (V12): Ngày 24/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2020.

Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ngày 17/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng riền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 2/12/2020.

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 (BMV): Ngày 17/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,48% (01 cổ phiếu nhận 48 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA): Ngày 16/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,409% (01 cổ phiếu nhận 440,9 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2020.

Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường Vicem (VTV): Ngày 19/11 – ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 21/12/2020.

cafef.vn