Lãnh đạo Thành phố dâng hoa kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin

22/04/2022 20:08 Thùy Dương

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hoa trước Tượng đài V.I.Lênin

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặ trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương...

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Thành phố nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động toàn thế giới.

Trước tượng đài V.I.Lênin, các đồng chí lãnh đạo Thành phố bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của V.I.Lênin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới và nguyện cùng nhau kiên định thực hiện lý tưởng, con đường cách mạng vô sản của Người cũng như Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong sáng nay, các cơ quan, đoàn thể của Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin.

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa, xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập Nhà nước Xô viết - nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng Nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống Chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc.

Di sản của V.I.Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

Cũng trong sáng nay, các cơ quan, đoàn thể của Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.