KBC, GMD, DHC, DGC, KDH, CMX, ABS, CC4, MSR, LMH, VIG, EFI, VNH, HEM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

31/01/2021 22:58:00 cafef.vn
Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (KBC): Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 2.161.600 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 30.980.500 cổ phiếu (tỷ lệ 6,5949%) lên 33.142.100 cổ phiếu (tỷ lệ 7,0551%). Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2021.

Công ty Cổ phần Gemadept (GMD): Quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund đã bán 350.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 18.066.400 cổ phiếu (tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Thành viên hội đồng quản trị, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch ông Nghĩa sở hữu 2,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,84%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/2 đến 2/3/2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang (DGC): Bà Đào Thị Hồng Hiên, vợ ông Nguyễn Văn Kiên – Trưởng BKS – đã bán 140.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 161.997 cổ phiếu (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch thực hiện ngày 28/1/2021.

Công ty Cổ phần Camimax (CMX): KB Securities Co.,Ltd đã mua 101.100 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.324.246 cổ phiếu (tỷ lệ 14,22%). Giao dịch thực hiện ngày 26/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Quỹ Amersham Industries Limited đã bán 250.000 cổ phiếu, và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 220.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan từ 78.529.070 cổ phiếu (tỷ lệ 14,053%) xuống 78.059.070 cổ phiếu (tỷ lệ 13,9689%). Giao dịch thực hiện ngày 29/1/2021.

Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Bà Đinh Thị Sen, nhà đầu tư, đã mua 7,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,38%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Sen không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 10/1 đến 12/1/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ABS, cùng thời gian, ông Trần Văn Chính, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7,1 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.125.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,91%) và trở thành cổ đông lớn. Ông Trần Văn mười, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7,9 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 15,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 19,33%). Đây đều là các giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 (CC4): Ông Nguyễn Kim Thành, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.815.885 cổ phiếu (tỷ lệ 8,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/1/2021.

Công ty Cổ phần Masan Hight Tech Materials (MSR): Ông Craig Richard Bradshaw, Tổng Giám đốc, đã bán 3 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.143.384 cổ phiếu (tỷ lệ 0,1%). Giao dịch thực hiện từ 12/1 đến 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Landmark Holding (LMH): Ông Phạm Quốc Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 300.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.759.700 cổ phiếu (tỷ lệ 22,47%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VIG): Ông Cao Văn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.695.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 2,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,15%) xuống 405.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,19%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 23/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI): America LLC đã bán 499.500 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 808.000 cổ phiếu (tỷ lệ 7,43%) xuống 308.500 cổ phiếu (tỷ lệ 2,84%). Giao dịch thực hiện ngày 22/1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nhật (VNH): Bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 544.250 cổ phiếu (tỷ lệ 6,78%). Giao dịch thực hiện ngày 25/1/2021.

Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM): Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Trức giao dịch công ty này sở hữu 29.684.916 cổ phiếu (tỷ lệ 77,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/2 đến 3/3/2021.

cafef.vn