Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 tăng 5%

04/12/2021 07:21 Bảo Linh

Theo đó, trong năm 2022, thành phố tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…, phấn đấu đưa hoạt động xuất nhập khẩu trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất.

Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan coi đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm để chủ động triển khai và kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2022 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với thực hiện năm 2021, thành phố sẽ tập trung thực hiện 7 giải pháp chủ yếu, gồm: nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phù hợp với hoàn cảnh mới, trong đó, tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương, các đại sứ quán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố cả nước, hạn chế các hoạt động đơn lẻ nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp và lãng phí nguồn lực…