Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Quý 1 lãi 9 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ

18/04/2022 16:45 toquoc.vn

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã CK: SSC) đã công bố Bác cáo tài chính quý 1/2022.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 44 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 16 tỷ đồng tăng 45% so với quý 1/2021.

Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận lãi khác lên tới 4,5 tỷ đồng đã giúp SSC lãi sau thuế hơn 9 tỷ đồng – cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022 mới được công bố, SSC dự trình kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu dự kiến đạt gần 373 tỷ đồng tăng 20%, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 63 tỷ đồng tăng 15% so với thực hiện 2021.

Như vậy so với kế hoạch này kết thúc quý 1, SSC đã hoàn thành được 12% mục tiêu về doanh thu và 14% mục tiêu về lợi nhuận.