FPT đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 20% năm 2022, cổ tức năm 2021 dự kiến 40%

18/03/2022 07:40 toquoc.vn

Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) vừa công bố tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022 với nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Về kế hoạch kinh doanh 2022, FPT đặt mục tiêu đạt 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), lần lượt tăng 19% và 20,2% so với thực hiện năm 2021.

Trong đó, khối công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất với 24.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,1% và 3.360 tỷ đồng LNTT, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Khối viễn thông dự kiến mang về 14.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,8% và 2.812 tỷ đồng LNTT, tăng 17,4%. Khối giáo dục, đầu tư và khác dự kiến đóng góp 2.960 tỷ đồng doanh thu và 1.446 tỷ đồng LNTT, lần lượt tăng 32,5% và 28,4% so với năm 2021.

Nguồn: FPT

Về kế hoạch đầu tư, FPT dự kiến chi 4.000 tỷ đồng cho các hoạt động kinh doanh hiện tại bao gồm 1.200 tỷ đồng cho khối công nghệ, 2.000 tỷ đồng cho khối viễn thông và 800 tỷ đồng cho khối giáo dục và khác.

FPT được biết đến là doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng đều đặn ở mức 2 chữ số trong suốt nhiều năm qua. Năm 2021, tập đoàn ghi nhận 35.657 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.335 tỷ đồng LNTT, đều tăng trưởng 20% so với năm trước đó.

Lợi nhuận của FPT chủ yếu đến từ mảng phần mềm xuất khẩu và viễn thông. Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 14.541 tỷ đồng, tăng 21,2% và LNTT đạt 2.423 tỷ đồng tăng 23%. Dịch vụ viễn thông đem về doanh thu 12.079 tỷ đồng, tăng 11,2% và LNTT 2.119 tỷ đồng, tăng 16,5% chiếm tỷ trọng 33%.

 

Với kết quả đạt được, FPT sẽ trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). 10% đã được tạm ứng từ tháng 8/2021, còn lại sẽ được chi trả sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, dự kiến kết thúc quý 3/2022.

Song song, FPT cũng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ. Thời gian thực hiện sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt và cùng thời điểm trả phần còn lại của cổ tức 2021 bằng tiền mặt.

Như vậy, FPT sẽ chia cổ tức cho năm 2021 với tổng tỷ lệ 40% bằng tiền và cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức 20%. Con số cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.