Chênh lệch thu nhập của nhóm dân số giàu nhất và nghèo nhất ở 5 thành phố trực thuộc Trung Ương thay đổi ra sao sau 12 năm?

07/08/2022 14:00:00 toquoc.vn
Khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê đưa ra mức Thu nhập bình quân đầu người chia theo 5 nhóm thu nhập, từ nhóm 1 (gồm 20% dân số nghèo nhất) tới nhóm 5 (gồm 20% dân số giàu nhất).

Hà Nội

Năm 2010, Thu nhập bình quân đầu người của nhóm thu nhập thấp nhất ở Hà Nội chỉ ở mức thu nhập hơn 500.000 đồng/tháng. Trong khi đó, thu nhập của nhóm cao nhất là 4,83 triệu đồng/tháng, cao gấp 8,9 lần so với nhóm 1. Đây cũng là mức chênh lệch cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương.

4 năm tiếp theo, chênh lệch giữa 2 nhóm có xu hướng giảm nhưng từ năm 2016, khoảng cách thu nhập giữa 2 nhóm tăng trở lại. Năm 2019 là năm chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm cao nhất với 9,2 lần.

Cụ thể, nhóm giàu nhất có mức Thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/tháng, cao nhất trong 12 năm. Còn Thu nhập bình quân đầu người của nhóm nghèo nhất là hơn 1,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thu nhập bình quân của nhóm có thu nhập cao nhất giảm 8%, còn 12,85 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 6,1 lần so với nhóm 1. Đây cũng là năm chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 1 và nhóm 5 thấp nhất kể từ năm 2010.

Đến năm 2021, thu nhập của nhóm giàu nhất và nghèo nhất đều giảm từ 150.000 - 200.000 đồng/người/tháng. Cụ thể, Thu nhập bình quân đầu người nhóm giàu nhất là 12,63 triệu đồng/tháng, cao gấp 6,3 lần nhóm nghèo nhất.  Đây cũng là năm Thu nhập bình quân nhóm 5 của Hà Nội cao nhất cả nước.

Hải Phòng

Năm 2010, trung bình một tháng thu nhập của nhóm này là hơn 4 triệu đồng/người, cao gấp 8 lần so với nhóm nghèo nhất. Tương tự như Hà Nội, chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm giảm xuống còn 7,7 lần trong 4 năm tiếp theo.

Năm 2018 và 2019 là 2 năm Hải Phòng có mức chênh lệch giữa 2 nhóm thu nhập cao nhất trong 12 năm với mức 8,4 lần. Năm 2019, Thu nhập bình quân đầu người nhóm giàu nhất ở mức 12,15 triệu đồng/tháng trong khi nhóm nghèo nhất có mức Thu nhập bình quân đầu người gần 1,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2020, cũng do ảnh hưởng từ Covid-19, thu nhập của nhóm 5 giảm còn gần 9,5 triệu đồng/người/tháng và đây cũng là năm chênh lệch giữa 2 nhóm thấp nhất, Thu nhập bình quân nhóm 5 chỉ gấp 3,9 lần nhóm 1.

Năm 2021, Thu nhập bình quân đầu người nhóm giàu nhất tăng lên 9,6 triệu đồng/tháng còn nhóm nghèo nhất giảm xuống còn gần 2,3 triệu đồng/tháng. Chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm tăng lên mức 4,2 lần.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đà Nẵng

Năm 2010, thu nhập trung bình một người đạt 4,4 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp 6,6 lần nhóm nghèo nhất. Chênh lệch thu nhập giữa nhóm 1 và nhóm 5 của Đà Nẵng giao động từ 6,4 - 6,7 lần từ năm 2010 - 2019.

Đến năm 2020, mức độ chênh lệch giảm xuống còn 5,3 lần và năm 2021, chênh lệch giữa 2 nhóm chỉ còn 4,8 lần. Năm 2021, Thu nhập bình quân đầu người của nhóm 1 đạt 2,27 triệu đồng/tháng, còn nhóm 5 có mức Thu nhập bình quân đầu người gần 11 triệu đồng/tháng.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM)

Năm 2010, Thu nhập bình quân đầu người nhóm nghèo nhất ở mức 960.000 đồng/tháng, cao thứ 2 trên cả nước. Thu nhập bình quân đầu người nhóm này đạt 6,43 triệu đồng/tháng, cao gấp 6,7 lần nhóm 1.

Từ năm 2012 - 2019, chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm giao động từ 6,5 - 6,9 lần. Tuy nhiên, trong 2 năm dịch bệnh, mức chênh lệch giảm khá nhiều. Năm 2020, Thu nhập bình quân nhóm 5 cao gấp 3,5 lần nhóm 1, mức thấp nhất trong vòng 12 năm.

Đến năm 2021, Thu nhập bình quân đầu người của nhóm giàu nhất ở mức 11,76 triệu đồng/tháng, cao gấp 4,2 lần nhóm 1.

Cần Thơ

Chênh lệch thu nhập giữa 2 nhóm tại thành phố Cần Thơ từ năm 201 - 2021 giao động trong khoảng từ 6,4 - 7,3 lần.

Tuy nhiên năm 2020, mức chênh lệch này đã tăng lên 8,6 lần. Cụ thể, năm 2020, nhóm giàu nhất có Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,71 triệu đồng, mức thu nhập cao nhất trong 12 năm. Còn nhóm nghèo nhất có thu nhập gần 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, năm 2021, mức chênh lệch lại giảm xuống còn 5,4 lần, mức thấp nhất trong vòng 12 năm khi Thu nhập bình quân nhóm giàu nhất giảm còn 9,9 triệu đồng/người/tháng.

 

toquoc.vn