Cấp nước Ninh Thuận (NTT) chuẩn bị trả cổ tức 25% bằng tiền

07/05/2022 07:03:00 toquoc.vn
Năm 2022, Cấp nước Ninh Thuận đặt kế hoạch hơn 191 tỷ đồng doanh thu thuần và 42,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận (mã chứng khoán NNT) vừa chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2021. 

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 của NNT là ngày 18/05/2022. Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25% tương ứng mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 2.500 đồng. Thời gian thực hiện chi trả là 20/6/2022.

Được biết, năm 2021 NNT đạt 197,4 tỷ đồng doanh thu, vượt hơn 2%; lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ đồng, vượt hơn 25% kế hoạch được Đại hội cổ đông giao phó. Với kết quả này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu của Cấp nước Ninh Thuận đạt gần 24%.

Năm 2022, Cấp nước Ninh Thuận đặt kế hoạch hơn 191 tỷ đồng doanh thu thuần và 42,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

toquoc.vn